Vlada MITROVIĆ

Patrona puna zahteva

Počinjemo rečima Branka Trninića, autora najbolje knjige objavljene na srpskom jeziku o lovačkom oružju i municiji. Tu su definicije sačmenog metka, kao skup elemenata čija međusobna funkcija omogućava izbacivanje projektila, sačme ili kugle, određenim pravcem i brzinom sa odgovarajućim smrtonosnim efektom na divljači u okviru efiaksnog dometa puške.

Novi jedinčni projektil Rottweil ima složeni zavojni oblik kupastog HP vrha uz bočna kosa rebra i dva cilindrična horizontalna vodeća prstena
Novi jedinčni projektil Rottweil ima složeni zavojni oblik kupastog HP vrha uz bočna kosa rebra i dva cilindrična horizontalna vodeća prstena

Metak za sačmaricu mora da zadovolji određene uslove. Dimenziono mora da odgovara propisanim normativima, da bi omogućio nesmetano funkcionisanje oružja. Dimenzije metka sa dozvoljenim tolerancijama odredio je C.I.P – Međunarodna komisija za standardizaciju oružja i municije sa sedištem u Belgiji. Strogim pridržavanjem zadatih dimenzija metka, omogućeno je da se metak određenog kalibra, može koristiti iz bilo kog oružja istog kalibra, proizvedenog u bilo kojoj državi. Sledeći uslov jeste, da metak ne sme da razvija veće pritiske barutnih gasova od maksimalno dozvoljenih za konkretni kalibar. Sačma mora da napušta cev odgovarajućom početnom brzinom. Srednji prosečni maksimalno dozvoljeni pritisak za kalibar 12/70 iznosi 740 bar, za 16/70 je 780 bar, za 20/70 i manje kalibre je 830 bar. Kod kalibara 12/76 i 20/76 ovaj pritisak iznosi 1.050 bar. Maksimalno dozvoljeni pojedinačni pritisak metka, koji je za 15% veći od prethodno navedenih, iznosi: za kalibar 12/70 – 850 bar, kalibar 16/70 – 900 bar, za 20 i manje kalibre iznosi 950 bar i za 12/76 i 20/76 ovaj pritisak ima vrednost od 1.200 bar. Ove vrednosti valja upamtiti i prema preporukama C.I.P i proizvođača sačmarica, svaki lovac vodi računa o vrsti municije koju koristi.

Metak Brenneke Sabot čiji projektil ima brzinu V0 450 m/s ostvaruje energiju od 3.947 J
Metak Brenneke Sabot čiji projektil ima brzinu V0 450 m/s ostvaruje energiju od 3.947 J

Za kalibre standardnih dužina ležišta metka (65, 67,5 i 70 mm), početna brzina ima vrenost od 375 do 380 m/s, dok kod magnum metka Vo ide i do 430 m/s. Pravilan izbor municije ima veliku ulogu u uspešnosti lova. I pored korektno odabrane krupnoće sačme, važno je da li koristimo metak sa kontejnerom (korpicom, čašicom, koncentratom) ili bez njega.

Naša sačma cenjena u svetu

Važnu ulogu za kvalitet sačmenog metka igra i sastav sačme. Iako se naziva olovna, sačma se radi od legure u kojoj ima 96,5% olova, 1,5% arsena i 2,0% antimona. Takva sačma je tvrđa i ne dovodi do poolovljavanja cevi. Kako su arsen i antimon višestruko skuplji od olova, pojedini (loši) proizvođači sačme, umanjuju njihov procenat čime se drastično umanjuje opšti kvalitet metka. Pored poolovljavanja cevi, dolazi i do pojave deformisanja, ljuštenja i slepljivanja sačme u grozdove, pri čemu ti grozdovi imaju veću masu i veću brzinu, pa razbijaju sačmeni snop ispred sebe. To drastično umanjuje krajnji domet i efikasnot sačmenog snopa.

Projektili Winchester Slug Elite, Rack Master, Super X, Slug i Slug Foster namenjeni su odstrelu krupne divljači
Projektili Winchester Slug Elite, Rack Master, Super X, Slug i Slug Foster namenjeni su odstrelu krupne divljači

I naši proizvođači lovnih metaka su proteklih decenija imali problema sa kvalitetom sačme, što je nadamo se otkonjeno, pojavom domaće sačme iz fabrike “Koncern Farmakom” – fabrika sačme iz Sombora. Ova sačma po tvrdnji proizvođača ima pored olova i 2,5 do 5% antimona i 0,1 do 0,3% arsena i urađena je po standardu SRPS H.D. 102:1965 uz obavezno grafitiranje. Radi se u 25 različitih granulacija počev od 1,5 do 9,14 mm. Na prošlogodišnjem sajmu u Nirnbergu, od eksportnog menadžera Dragane Jovanović saznali smo da je za našu sačmu vladalo izuzetno ineteresovanje.

"Sellier & Bellot" napravio je vrlo efikasan jedinačni metak koji u šuplji cilindrični projektil ima utisnut elastični polimerski čep, kao stabilizator
„Sellier & Bellot“ napravio je vrlo efikasan jedinačni metak koji u šuplji cilindrični projektil ima utisnut elastični polimerski čep, kao stabilizator

Domaće tržište je dobro snabdeveno sačmarskom municijom. Pored najstarijeg proizvođača “Krušika” iz Valjeva, tu su “Belom”, “Stepski Soko”, a od nedavno i “Capriolo”, za koga municiju radi jedna fabrika u okruženju. Nažalost sa našeg tržišta nestali su proizvođači poput “Trepče”, “Alpena”, “Peloponeza”… Veliki broj uvoznika našim lovcima stavlja na raspolaganje mnoštvo uvozne sačmarske municije. Tako na srpskom tržištu možemo da pronađemom strane proizvođače: “Rotvajl”, “Baskieri i Pelagri”, “RC”, “Miraž”, “Salie-Belo”, “Nobel Sport”, “Rio”, “Fioki”, “Tornado M90”, “Najk Fioki”, a nešto ređe “Sauvestre”, “Remington”, “Vinčester”, “Breneke”, “Eley”.

Važan jedinačni projektil

Sada Vam opisujemo nekoliko neuspelih savremenih metaka opremljenih jedinačnim projektilima, čija je osnovna namena za lov na divlje svinje i to na kraćim rastojanjima. Autor ovih redova je iz iskustva, ali i razgovora sa mnogim poznatim lovcima na divlje svinje, među njima sa Nikolom Ivkovićem iz “Balkan Hantera” i Predragom Šotrom SC “Kovilovo”, došao do zaključka da na kraćim rastojanjima ne postoji efikasniji metak za lov krupnih primeraka divlje svinje, od metka za sačmarice snabdevenog jedinačnim projektilom. Gospoda Ivković i Šotra potvrdili su njihova iskustva, da čak ni sa jednim karabinskim metkom, krupni divlji vepar nije ostao na mestu nastrela, kao što je to bio slučaj sa dobrim jedinačnim projektilom. Jedina greška naših lovaca pri upotrebi jedinačnih projektila jesu njihovo korišćenje na prevelikim daljinama i nedovoljna uvežbanost u gađanju ovom vrstom municije. Ne može se jednim, za probu ispaljenim metkom, lovac informisati o putanji i padu projektila, na svim tačkama efikasnog dometa puške.

Metak Remington Premier Accutip ima olovno jezgro i dole zatvorenu košuljicu od legure bakra
Metak Remington Premier Accutip ima olovno jezgro i dole zatvorenu košuljicu od legure bakra

Prvo nešto o “Rottweil” metku oznake – Exact, čiji jedinačni projektil ima složeni zavojni oblik kupastog HP vrha, uz bočna kosa rebra i dva cilindrična vodeća horizontalna prstena. Radi se u kalibrima 12/70 i 12/76 sa projektilom mase 32 gr, u 16/70 teži 29 gr, a u 20/70 i 20/76 ima masu 26 gr. U Nemačkoj ovaj novi metak koŠta od 1,3 do 1,8 evra u veleprodaju. Kalibar 12/70 na 2,5 m od usta cevi ima brzinu 415 m/s, Exact 12/70 (mini magnum) – 450 m/s, dok novi Egakt 12/76 ima brzinu V 2,5 od neverovatnih 480m/s. Izvanredno dizajniran projektil mase 32 gr, i brzine 480m/s, uz dobar pogodak ostaviće u vatri svakog kapitalnog divljeg vepra. Za ovim metkom ne zaostaje ni “Brenekeov” – Sabot, projektil koji masom od 39 gr (kalibar 12/76) i brzinom Vo=450m/s, ostvaruje čak 3.947 Džula energije. Dvanaest kosih rebara i centar mase pomeren napred, čine da ovaj sačmeni jedinačni projektil ostvaruje maksimalnu zaustavnu energiju, na samoj granici efikasnog dometa puške.

U lov i bez karabina

U Americi gde je sačmaricom pored divljih svinja dozvoljeno loviti medvede, belorepog jelena, postoji mnoštvo efikasnih jedinačnih projektila. “Remingtonov” – Premier accutip bonded sabot slug projektil ima olovno jezgro i košuljicu zatvorenu dole, od legure bakra. Gornja ivica je nazubljena zbog lakšeg širenja i pretvaranja u pečurku. Vrh projektila čini zeleni polimerski segment, koji ima kupasti oblik poput karabinskog metka. Po obodu ovog plastičnog vrha postoje radijalni otvori.

"Remington" je napravio najbrži sačmeni metak sa čeličnom sačmom čija je brzina 518 m/s zahvaljujući dvokomornom prostoru za barutno punjenje
„Remington“ je napravio najbrži sačmeni metak sa čeličnom sačmom čija je brzina 518 m/s zahvaljujući dvokomornom prostoru za barutno punjenje

Stravičan metak dometa i preko 150 m, ako se ispali iz ožljebljene slug cevi, kakve su u SAD mogu lako kupiti kao rezervni deo, masa ovog “Remingtonovog” Slug Premiera iznosi 25 gr, uz Vo=580m/s i energiju od 4.184 J. Ako pušku Slug – ožljebljenih cevi upucamo na 137m (150 jardi), na 100 m imaćemo 86 mm prebačaj ovog “Remingtonovog” Slug projektila. Vidimo da američki lovci mogu uspešno da love krupnu divljač i bez upotrebe lovačkih karabina.

 Kao nekada: kartonski lovački metak S&B proizvodi se u svim lovnim granulacijama
Kao nekada: kartonski lovački metak S&B proizvodi se u svim lovnim granulacijama

“Vinčesterovi” projektili: Slug Elite, Rock Master, Super X Slug i Slug Foster, takođe su namenjeni lovu krupne divljači. Metak Rack Master namenjen je galtkim ili slug cevima i na olovnom kupastom delu projektila ima zavojne kose žljebove. Za dno projektila pričvršćen je polimerski puni čep, koji daje stabilan let ovom zrnu. Masa za kalibar 12 iznosi 31,5 gr, uz početnu brzinu od 518m/s. Oblik vrha i sastav olova omogućava brzo deformisanje Rack Mastera pri prodoru u cilj i trenutni transfer energije.
I drugi evropski proizvođači imaju efikasnih jedinačnih projektila u svojoj ponudi, kao što je Sellier & Bellot Special Slug, koji u šuplji cilindrični olovni projektil ima utisnut elastični polimerski čep, koji služi i kao stabilizator. U kalibru 12 masa projektila je 39 gr, u 16 – 27 gr, a u 20 iznosi 21 gr. S&B pravi i kratke (63 mm duge) slug patrone namenjene za IPSC, koje nose naziv SB Practical slug white line. One pored IPSC, mogu da posluže i za lov na sitnije primerke crne divljači.

Brzi sačmeni metak

Svetski trend, koji će neminovno doći i na naše prostore, jeste upotreba čelične sačme u lovištima gde ima vodenih površina. Problem kod čelične sačme je njena masa, koja je niža od mase olovne sačme. Zato proizvođači pokušavaju da rade metak povećanih početnih brzina, koji će toj sačmi omogućiti domet približan olovnoj. „Remington – USA“ napravio je najbrži sačmeni metak sa čeličnom sačmom. Dostigli su čak 518 m/s (1.700 fps), na 37 m od usta cevi zahvaljujući dvokomornom prostoru za barutno punjenje. To je postignuto konstrukcijom plastičnog čepa, koji ima na donjem delu dve komore. U centralnoj komori koja se nalazi direktno iznad kapisle nalazi se mala količina baruta, koja pokreće čep sa sačmom u kontejneru (korpici) kontrolisanom – umerenom brzinom. Zatim se pali barutno punjenje iz spoljašnjeg dela prstena, koje do kraja cevi ubrzava sačmu. Pravljeni su testovi koji pokazuju istu efikasnost, kao i sa olovnom sačmom.

Metak S&B namenjen za šumski lov kada se želi širi sačmeni snop
Metak S&B namenjen za šumski lov kada se želi širi sačmeni snop

Stariji lovci nekada su obožavali S&B crveno crni, kartonski lovački metak. Proizvodi se u Češkoj i danas u svim lovnim granulacijama, ali ne u magnum kalibrima. Red and Black ima plutani čep, punjen je olovnom sačmom bez kontejnera – korpice. Za početak lovne sezone i šumski lov, za širenje sačmenog snopa, postoji i ovja metak sa naznakom Steukreuz, odnosno disperzante metak sa krstastim umetkom za brže širenje snopa. U kalibru 12/70 ovaj disperzante metak, prima solidnih 34 gr olovne sačme. Stari, slavni crveno-crni kartonski metak, koji je i do sada krasio ujednačen široki snop, sada postoji i u verziji ekstra širokog snopa sačme.
Nasuprot ovoj želji za širim snopom, italijanska fabrika municije RC proizvela je novi metak RC Camouflage. Obojen kamuflažnom SMB šarom. Ovaj patron se u kalibru 12/70 radi u punjenjima mase 34, 37 i 42 gr olovne sačme. Zahvaljujući novom barutu i kontejneru, dobijeni su za 15% veći domet i penetracija, dok je krug sačmenog posipa sužen za 20%. Fabrike municije u sve jačoj konkurenciji žele da ispune sve prohteve izbirljivog i zahtevnog tržišta. RC Kamuflaž ima produženi domet i uzani snop sačme, namenjen je lovu niske divljači na otvorenom prostoru i velikim visinama ili daljinama.

Italijanska fabrika municije RC napravila je patron obojen kamuflažnom šarom u kalibru 12/70 i punjenja mase 34,37 g i 42 g olovne sačme. Zahvaljujući novom barutu i kontejneru dobijeni su za 15% veći domet i penetracija
Italijanska fabrika municije RC napravila je patron obojen kamuflažnom šarom u kalibru 12/70 i punjenja mase 34,37 g i 42 g olovne sačme. Zahvaljujući novom barutu i kontejneru dobijeni su za 15% veći domet i penetracija

Italijanski prestižni municijaš „Baskijeri i Pelagri“, ima novi lovni metak MG-2 Saturn. Sačmena kuglica ima loptasti presek sa vencem po sredini, kao planeta Saturn. Postoje tri podvrste ovog metka: Saturn Pheasant sa 36 gr bakrenisane olovne sačme, namenje za lov fazana, potom Saturn Hare sa 37 gr, nikolvane sačme za lov zečeva i treću vrstu B&P MG-2 Saturn Duck mase sačme 38 gr, za lov divljih pataka. Konstruktori metka tvrde da ovaj oblik sačmenih kuglica daje jači udar i dublju penetraciju, od klasične kuglice. Ova se sačma radi presovanjem i njena izrada je znatno skuplja od sačme loptastog oblika. B&P velika je i prestižna firma i moramo da im verujemo na reč. Naše tržište je pokriveno municijom „Baskieri i Pelagri“, a uskoro možemo da očekujemo i MG2 Saturn u srpskim lovištima.

Prestižna italijanksa fabrika municije "Baschieri & Pellagri" ima novi lovni metak MG2 Saturn čije sačmene kuglice imaju loptasti presek sa vencem po sredini, kao planeta Saturn
Prestižna italijanksa fabrika municije „Baschieri & Pellagri“ ima novi lovni metak MG2 Saturn čije sačmene kuglice imaju loptasti presek sa vencem po sredini, kao planeta Saturn

Posebna trka među proizvođačima vodi se u proizvodnji skit, tarp i sporting municije. Svetske firme kao što su RC, „Miraž“, B&P, kao i britanski „Eley“, navođenjem sportskih uspeha i sovojenih medalja, pokušavaju da ostvare primat. Ta marketinška broba dugo će još biti bespoštedna i naravno bez pobednika.

Vlada MITROVIĆ

foto: arhiva Kalibra

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još