Propisi o oružju

Jedan od uslova za nabavljanje oružja iz kategorije B za fizička lica je da su zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja. Ove uslove bliže određuje „Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja – Sl. glasnik RS br. 25/2016 i 79/2016“.

Prvobitni Pravilnik je kod vlasnika vatrenog oružja izazvao pravu buru, zbog prestrogih kriterijuma koji su, blago rečeno, bili primereni za neke super-specijalce ili pilote. Oštra reakcija „građana od oružja“ rezultirala je donošenjem novog izmenjenog Pravilnika koji je 01. oktobra 2016. godine stupio na snagu.

Po sada važećem Pravilniku u pregledu učestvuju specialista medicine rada, oftalmolog i neuropsihijatar ili psihijatar. Raniji Pravilnik je uključivao i pregled psihologa koji više ne učestvuje u pregledima

Član 3. i dalje predviđa donošenje izveštaja izabranog lekara (Obrazac 1) koji ne sme biti stariji od 30 dana od dana početka pregleda.

Ovaj član Pravilnika je uticao na smanjenje troškova i cene pregleda (koja iznosi od 2.000 do 4.000 dinara, zavisno od zdravstvene ustanove koje obavljaju ovu vrstu pregleda), kao i ubrzao proces pregleda (u proseku traje oko 30 do 40 minuta).

U članu 12. ZOM opisane su najznačajnije odredbe u vezi zdravstvene sposobnosti za držanje I nošenje oružja zbog čega ga ih citiramo:

„Zdravstvena sposobnost (Član 12. ZOM)

Zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja, predviđena članom 11. tačka 3) ovog zakona dokazuje se uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti.
Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja izdaje zdravstvena ustanova koja dobije rešenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, da ispunjava uslove za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.

Bliže uslove koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Ovlašćena zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja obavezna je da najkasnije u roku od osam dana od dana obavljenog pregleda obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva o činjenici da lekarski pregledano lice ne ispunjava uslove za odobravanje držanja i nošenja oružja.

Fizičko lice kome je po ovom zakonu odobreno nabavljanje oružja iz kategorije B, odnosno izdat oružni list, mora nadležnom organu svakih pet godina odnosno po isteku važenja lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, dostaviti novo uverenje koje nije starije od mesec dana.

Fizičko lice koje nije zadovoljno izdatim uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, može izjaviti žalbu drugostepenoj lekarskoj komisiji koju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Nadležni organ koji je izdao oružni list fizičkom licu obavezan je da odmah po izdavanju oružnog lista o toj činjenici obavesti lekara tog fizičkog lica u smislu zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita (u daljem tekstu: izabrani lekar).
Izabrani lekar koji sazna da je kod fizičkog lica koje drži i nosi oružje došlo do promene zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja mora odmah po saznanju da obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva.

Bliže uslove koje, u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, moraju da ispunjavaju fizička lica koja drže i nose oružje propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.“

Naravno nisu izostale sankcije za nepoštovanje određenih odredbi u vezi zdravstvene sposobnosti i uverenja o njoj pa i njih citiramo:

„Prekršaji za koje se fizičko lice kažnjava novčanom kaznom (Član 47).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj:

1) fizičko lice koje ne dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u roku propisanom članom 12. stav 5. ovog zakona;

2) izabrani lekar koji odmah po saznanju ne obavesti najbližu organizacionu jedinicu  Ministarstva da je kod fizičkog lica koje drži i nosi oružje došlo do promene zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja u skladu sa članom 12. stav 8. ovog zakona;“

Razgovarali smo sa lekarima Zavoda „Stadion medica“ iz Beograda koji su među prvim ustanovama koje su dobile licencu za ovu vrstu zdravstvene usluge. Kažu nam da je procedura jednostavna i da se mora poštovati. Lice dolazi u Zavod sa popunjenim Obrascem br. 1 na osnovu koga mu se otvara zdravstveni karton u koji se ulažu svi spisi i u Zavodu se trajno čuvaju. Iz dosadašnje prakse na lekarskom pregledu „otpadne“ oko 3% kandidata. Lekarski pregled ne bi ni imao smisla ako bi svi kandidati „prošli“.

Zbog sve kraćeg roka da se izvrše zamene oružnih listova za registrovano oružje, lekarski timovi iz Zavoda rade preglede i na terenu (za organizovane grupe građana kao što su lovačka društva ili streljački klubovi) sa istim kvalitetom kao u prostorijama Zavoda, a uverenja se izdaju po završenom pregledu.

Duško Ilić, generalni sekretar NAOS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još