Polimerski borbeni velikani

Zajedni~ko kod sva tri pi{tolja je polimerski ram, veliki kapacitet okvira i naravno, pouzdan rad. Sve ostale ocene su zbir afiniteta i upotrebe korisnika

Me|u aktuelnim, slu`beno-borbenim pi{toljma dana{njice, brojni modeli vode}ih evropskih proizvo|a~a, prisutni su na tr`i{tu ve} vi{e od decenije. Za to vreme, veliki broj modela ve} je pokazao vrline i mane i proverio se u realnoj eksploataciji i stekao odre|eni krug pristalica. Iako se kod svih vide uglavnom sli~na tehni~ka re{enja, koja se danas smatraju posebno uspe{nim, ipak postoji i ve}i broj originalnih mehanizama i sistema, koji neke od njih, ~ine su{tinski razli~itim i specifi~nim. Ba{ zato, stalno se vodi polemika o prednostima i manama odre|enih modela, zbog kojih pojedine grupe korisnika favorizuju izabrana oru`ja. ^itaocima ”žKalibra“, dobro su poznati vode}i modeli iz dana{nje ponude vode}ih svetskih proizvo|a~a, koje smo redovno predstavljali odmah po pojavljivanju, a ~esto smo se trudili i da me|usobno uporedimo vode}e, me|u aktuelnim konkurentima. Ipak, dileme kod budu}ih vlasnika i korisnika, stoji i dalje…
^etvrta generacija
Tako smo i ovoga puta, izabrali tri ~uvena polimerska pi{tolja: Heckler & Koch P2000, (ve} veoma poznati i dokazani), nema~ki Walther P-99 i naravno najpopularniji slu`beni pi{tolj dana{njice, austrijski Glock Mod.17, svi u kalibru 9×19 Para. Sva tri modela, konstrukciono pripadaju poslednjoj, ~etvrtoj, najnaprednijoj generaciji ru~nog borbenog oru`ja, na tr`i{tu su prisutni, ve} godinama i do sada su u praksi pokazali sve svoje prednosti i mane, kao i visoki op{ti kvalitet izrade, pa je njihovo testiranje pretstavljalo istinsko zadovoljstvo, posebno zbog njihove delimi~ne razli~itosti u filozofskom pristupu.
Od ova tri, “Hecklerov” model P2000 je najkompaktniji, za klasu manji, ali je op{ta namena svih ista, borbena, kao osnovnog ofanzivno-defanzivnog oru`ja. Ovaj pi{tolj je izuzetno kompaktno oru`je, ukupne du`ine 173 mm (sa ni{anskom linijom od 141 mm), visine 127 mm i maksimalne {irine 34 mm. Ima cev du`ine 93 mm i masu od 620 grama, prazan. Kao takti~ko oru`je, ima i ugra|enu MIL-STD-1913 (Picatinny), {inu na donjem prednjem delu rama, za postavljanje takti~kog svetla, ili ni{anskog laserskog modula. Isporu~uje se sa dva ~eli~na okvira, sa plasti~nim debelim dnom, pove}anog kapaciteta od 13 metaka.
Ni{ani su mu odli~ni, borbeni, niski, otvoreni, sa belim ta~kama, podesivi po pravcu.
Nastao je kao posledica, usavr{avanja osnovne USP linije pi{tolja, ovog uglednog nema~kog proizvo|a~a. Posebna pa`nja pri konstruisanju ovog modela posve}ena je ergonomiji i pove}anom komforu pri rukovanju, a dimenzije su mu smanjene na nivo kompakt oru`ja, bez bitnog umanjivanja kompletnog potencijala. Glavno konstrukciono unapre|enje ovog modela u odnosu na osnovnu liniju je izmenljivi zadnji deo dr{ke, u tri veli~ine, kojim se rukohvat oru`ja potpuno prilago|ava obliku i veli~ini {aka korisnika. Inserti se, isporu~uju zajedno sa oru`jem, ~ime se ono ndividualizuje do detalja.
Slu`bena upotreba
Zami{ljen je kao osnovno policijsko naoru`anje, iako predstavlja i vi{e nego odli~an izbor oru`ja namenjenog li~noj odbrani. Njegov razvoj je zavr{en tokom 2001, od kada se nalazi u serijskoj proizvodnji u {est varijanata, sa razli~itim mehanizmima, sistemima bezbednosti i tipovima okidanja. Model koji smo testirali, ozna~en je kao V-1 i njegovo okidanje je jedna od najspecifi~nijih karakteristika. Generalno namenjen policiji i vojsci, ima pomalo neobi~no i jedinstveno okidanje ozna~eno kao (LEM – Law enforsment & Military). Ovaj pi{tolj ima okidanje sa spolja{njim ~eki}em sa repom i obara~em koji ima olak{ano, predzapeto, dvostepeno kretanje obara~a i sistem otpu{tanja dekokerom. LEM obara~ dejstvuje sa dole spu{tenim ~eki}em, ali ima unutra{nji sistem koji zapinje oprugu ~eki}a pre opaljenja, tako da je ose}aj da koristite klasi~an SA re`im sa lakim praznim hodom, ispred ta~ke opaljenja (za vreme dok ~eki} ide u zadnji, zapeti polo`aj), ili klasi~nim DA sistemom, ako prethodno nije zapet klasi~nim repetiranjem. Zato prilikom povla~enja obara~a, prvi deo njegovog puta skoro da i nema otpora, dok ~eki} ne do|e u zadnji polo`aj, da bi prilikom samog procesa otpu{tanja, sila bila kao kod standardnog SA okidanja. Sila okidanja se zato kre}e oko 2.000 daN (u SA re`imu) i oko 5.200 daN u DA re`imu, koji je alternativni na~in kori{}enja. LEM okidanje se zapinje repetiranjem, a otpu{ta plo~icom dekokera, pozicioniranom na zadnju levu stranu navlake, pored ~eki}a.
Model P 2000 koristi danas najrasprostranjeniji modifikovani Browningov sistem kratkog trzaja, poznat kao Sigova brava (bravljenje blokom zadnjeg dela cevi, u otvor za izbacivanje ~aura), {to mu je obezbedilo pouzdan i ujedna~en rad mehanike. Ima potpuno obostrane komande, uklju~uju}i duplu polugu ko~nice navlake i obostrani osigura~ utvr|iva~a okvira. Poluga utvr|iva~a okvira je sme{tena izme|u dr{ke i branika obara~a i aktivira se obaranjem na dole, umesto klasi~nog dugmeta, {to je neobi~no i zahteva privikavanje, pa bi to bila uslovna zamerka ovom modelu, iako funkcioni{e odli~no i potpuno pouzdano. Metalni delovi oru`ja na~injeni su od vrhunskog, nitriranog, hladno kovanog ~elika, dok je ram od tehno-polimerske plastike. Op{ti kvalitet izrade je prvoklasan, pa oru`je radi ta~no i pouzdano. Cev je formirana sa poligonalnom unutra{njom trasom, {to joj produ`ava radni vek eksploatacije.
Broj jedan
Drugi je ujedno i rodona~elnik IV generacije borbenih pi{tolja, austrijski Glock Mod. 17, koji, vi{e od tri decenije od nastanka, jo{ uvek va`i za jedan od najboljih borbenih modela na tr`i{tu. Upravo sa njim je i po~eo razvoj pi{tolja, sa livenim polimerskim ramom, 1980 godine. Zahvaljuju}i za ono vreme, revolucionarnoj konstrukciji, postigao je neverovatan uspeh, postavljaju}i danas firmu ”žGlock“ na vode}u poziciju na tr`i{tu slu`benih pi{tolja IV generacije. Bravljenje ovog modela je tako|e Browningovo modifikovano i zahvaljuju}i njemu, uz preciznost i pouzdanost, navlaka ima ravne linije i pljosnatu gornju stranu (kod ni{anjenja se dobija izuzetna preglednost i ubrzava pronala`enje cilja).
Navlaka se kre}e po ~eli~nim vo|icama, ulivenim u polimerski liveni ram, u koji su, sme{teni mehanizam, obara~ i poluga za zapinjanje. Ukupna du`ina mu je 186 mm (sa cevi od 114 mm). Maksimalna {irina je 30 mm, a ukupna masa iznosi 625 g sa praznim okvirom. Pi{tolj ima veliki kapacitet u ovom kalibru od ~ak 17+1 metak. Ima jedinstveni, krajnje neobi~an i potpuno originalni sistem okidanja udara~em, sa poluzapetom oprugom pre povla~enja obara~a, poznat kao safe action, {to zahteva odre|eno privikavanje, ali u praksi funkcioni{e odli~no i bezbedno. Ovakve dimenzije i kapacitet, ~ine ga najve}im od tri upore|ivana modela, ali izuzetna preciznost samog oru`ja, beskompromisna pouzdanost, savr{ena kontrola, lako podno{ljiv odskok, velika vatrena mo} doneli su mu izuzetno visok renome.
Prvoklasni P-99
Tre}i, nedavno predstavljani model, dolazi iz nema~ke fabrike “Carl Walther GmbH Sportwaffen” iz Ulma, a re~ je o ultramodernom i izuzetno kvalitetnom, polimerskom modelu P-99, koji se od nastanka sada ve} davne 1996, do danas, dokazao kao zaista prvoklasan borbeni pi{tolj. To je moderan i pouzdan pi{tolj, sa livenim ramom od polimerske plastike i integrisanim, sistemom okidanja unutra{njim udara~em. Me|u stru~njacima je do danas ostao ocenjen kao model sa najboljim balansom, me|u sli~nim konstrukcijama i visokim op{tim kvalitetom izrade, {to se i u praksi dokazalo.
Kao i prethodna dva, konstruisan je sa bravljenjem modifikovanim Browningovim sistemom kratkog trzaja. Po dimenzijama i on je izuzetno kompaktno oru`je, ukupne du`ine 180 mm, visine 135 mm i maksimalne {irine samo 29 mm. Ima cev od 102 mm i masu od 630 g. Zami{ljen kao takti~ko oru`je, ima ugra|enu MIL-STD-1913 (Picatinny), {inu na donjem prednjem delu rama, za takti~ko svetlo ili laserski modul. Koristi okvire kapaciteta 15 metaka. Odlikuje se pre svega druga~ijim, originalnim izgledom, sa trapezoidno profilisanom navlakom i tankom dr{kom. Njega kao i P 2000 karakteri{e obostrana poluga utvr|iva~a okvira, koja se aktivira obaranjem na dole. Pravi se u ukupno 12 varijanti, sa nekoliko razli~itih sistema okidanja, ali je najpopularniji i nama najprihvatljiviji onaj sa klasi~nim DA/SA okidanjem (sa skrivenim udara~em i polugom dekokera ukopanom u navlaku sa gornje leve zadnje strane). Tako|e ima i izmenljivi zadnji deo dr{ke, u tri veli~ine, kojim se prilago|ava veli~ini {ake korisnika.
Sva tri modela imaju ve}i broj sigurnosnih sistema (zajedni~ki im je ko~nica udarne igle u vidu bloka i sama poluzapeta opruga udara~a), koji ih sve zajedno, ~ine izuzetno bezbednim za rukovanje.
Na vatrenoj liniji
Jednostavno, to su moderni pi{tolji izuzetnog kvaliteta svakako, ali je ujedno svaki od njih pojedina~no i vrlo specifi~an. Zato smo ih izneli na streli{te i probali pod raznim uslovima. Pre svega, sva tri smo isprobali na funkcionalnost i utvrdili da rade podjednako dobro i ta~no, s tim da je od svih Walther P-99 ipak radio najmek{e, pokazuju}i za nijansu vi{i kvalitet izrade. Kod sva tri, okviri se pune lako do zadnjeg metka i bez otpora ulaze i ispadaju iz le`i{ta. Menjanje okvira nam je kod Glocka izgledalo najprirodnije, ali sa malo ve`be, korisnik mo`e da prevazi|e specifi~nost utvr|iva~a, pa to ne treba smatrati hendikepom druga dva modela.
U odnosu na manipulativnost i balans, prednost je bila opet blago kod Walthera, iako i H&K P2000 le`i podjednako besprekorno. Jednostavno njihov rukohvat i kra}a navlaka daju ne{to bolji ose}aj i skra}uju vreme reakcije u odnosu na pronala`enje cilja, ali daleko je od toga da tu Glock mnogo zaostaje. Ipak, u pitanju su samo nijanse. Posle privikavanja sa po nekoliko okvira, re{ili smo da utvrdimo i njihovu preciznost, ga|aju}i u kru`nu metu na 20 metara, dvoru~nim stavom bez oslonca. P 2000 je na prvoj meti dao sasvim dobru grupu od oko 60 mm u centru, Glock oko 35 mm, dok je Walther postigao neverovatnih 26 mm, dokazuju}i se kao najprecizniji. Posle jo{ malo ve`banja u kontroli neobi~nog okidanja modela P2000, grupu smo smanjili na oko 40 mm, {to je apsolutno vrhunski rezultat za pi{tolj sa kompaktnim dimenzijama kakve su njegove, a zaklju~ak je bio da su sva tri sasvim sigurno izuzetno precizna i ta~na oru`ja, koja mogu da ispune bukvalno sve takti~ke zahteve.
Kona~na provera, podrazumevala je brzo, borbeno ga|anje grudnih meta na poligonu, gde se sada kao najsjajniji pokazao Glock, {to je i bilo o~ekivano, s obzirom na ukupne dimenzije i konstrukciju.
Borbena upotreba
Sva tri su dozvoljavala brzo prebacivanje sa mete na metu i prihvatljiv sled od dva brza metka u centralnu zonu, uz odli~nu kontrolu odskoka. Jednostavno, kod sva tri modela, jasno je vidljiv trud ulo`en u pravilno raspore|ivanje masa i njihovo oblikovanje, ~ime je postignuta efikasna kontrola pri brzom ga|anju. Posle svih proba i du`eg ga|anja iz raznih pozicija i u raznim re`imima, postavilo se pitanje njihovog kona~nog ocenjivanja, {to je naravno krajnje nezahvalno, ako se u vidu imaju razli~iti zahtevi potencijalnih korisnika i njihova individualana obu~enost. Umesto toga, pribegao sam starom triku koji mi naj~e{}e poma`e, da najiskrenije procenim neko oru`je, koje sam upravo isprobao, a to je da sebi postavim pitanje, da li bih upravo njega odabrao da koristim, da mi od toga zavisi opstanak. U slu~aju ova tri pomenuta modela, odgovor na to pitanje, bio je potvrdan u sva tri slu~aja.
Boris VOJVODI]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još

Ubojit hibrid

Radi se o modelu punog formata, sa dimenzijama koje odgovaraju Government verziji M-1911 ali sa polimerskim ramom. S оbzirom da reklamni slogan razmetljivo naglašava da "To nije M-1911 vašeg dede", razmotrićemo sličnosti i razlike