Produženje preregistracije na godinu dana

Budući da je ovu obavezu ispunilo svega nešto iznad 20 posto vlasnika registrovanog oružja, na predlog MUP-a Vlada Republike Srbije je 10. januara 2019. godine uputila Narodnoj Skupštini Republike Srbije Predlog izmena i dopuna ZOOM-a koji se odnosi samo na produženje roka preregistracije do 5. marta 2020. godine

Član 50. Stav 1. (zamena isprava) Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS“, broj 20 od 24. februara 2015. godine) glasi: „Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom.“

Znači da su vlasnici registrovanog oružja imali rok do 5. marta 2019. godine da obave ovu zakonsku obavezu čiji se naziv odomaćio kao „preregistracija“ oružja.

Budući da je ovu obavezu uispunilo svega nešto iznad 20 posto vlasnika registrovanog oružja, na predlog MUP-a Vlada Republike Srbije je 10. januara 2019. godine uputila Narodnoj skupštini Republike Srbije Predlog izmena i dopuna ZOOM-a koji se odnosi samo na produženje roka preregistracije do 5. marta 2020. godine.

Smatramo da je i ovaj rok kratak i zato preporučujemo vlasnicima oružja da se ne opuštaju već da blagovremeno obave preregistraciju svog oružja. Podsećamo da je ministar Stefanović izjavio da novog produženja roka više neće biti, te da će se prema licima koja to ne obave primenjivati zakonom propisane sankcije i mere, a one glase:
Član 47. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj:

17) fizičko lice koje je posedovalo oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, izdate po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, a u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona ne podnese zahtev za izdavanje isprave u skladu sa ovim zakonom u skladu sa članom 50. stav 1. ovog zakona;

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Za vlasnike oružja koji žele da i dalje zadrže svoje oružje dajemo uputstvo za zamenu isprava u nekoliko crtica:

Kod izabranog lekara u Domu zdravlja uzeti Obrazac br. 1 koji sadrži izveštaj o zdravstvenom stanju fizičkog lica za držanje i nošenje oružja;

Izvršit pregled u licenciranoj zdravstvenoj ustanovi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja;

Odlazak u, po mestu prebivališta nadležnu, Policijsku stanicu gde se nosi na uvid oružje i prilažu stari oružni listovi i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 30 dana);

Pored starih oružnih listova prilaže se dokument o opravdanom razlogu za posedovanje oružja: a) za lovačko (kopija lovne karte, kopija uverenja o položenom lovačkom ispitu ili potvrda lovačkog udruženja o ispunjavanju uslova za izdavanje lovne karte), b) za sportsko oružje potvrda streljačke organizacije (kluba/družine) o aktivnom članstvu u toj organizaciji, c) za oružje za ličnu bezbednost daje se izjava u kojoj se navode razlozi ugroženosti lične bezbednosti;

Prilažu se uplatnice o plaćenoj taksi za oružje sa olučenim cevima (lovački karabini, malokalibarske puške, pištolji i revolveri) samo jednu taksu, bez obzira na broj komada, u iznosu od 5.360 dinara, za oružje sa glatkim cevima (sačmare) samo jednu taksu, bez obzira na broj komada, u iznosu od 2.560 dinara, kao i uplate za novi oružni list. Prilaže se kopija uverenja o završenoj obuci u rukovanju vatrenim oružjem (za oružje koje je nabavljeno pre 1999. godine, ovo uverenje nije potrebno, radi se o stečenom pravu);

Potrebno je uverenje iz Osnovnog suda da se protiv vlasnika oružja ne vodi krivični postupak. Ovaj dokument se može pribaviti i po službenoj dužnosti zbog čega će se duže čekati na izdavanje novog oružnog lista;

Posle podnetog zahteva za izdavanje novog oružnog list policijski službenik dolazi na adresu stanovanja da izvrši uvid u postojanje ormana za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja, sledi i operativna ili tzv. terenska provera vlasnika oružja;

Kada se sve ovo obavi, posle 30 do 60 dana biće urađen novi oružni list koji stranka preuzima iz policijske stanice.

NAOS smatra da je zamena oružnih listova radi usklađivanja sa novim ZOOM-om mogla da se sprovede jednostavnije i jeftinije za vlasnike registrovanog oružja, odnosno bez plaćanja taksa koje su već jednom plaćene prilikom nabavke i registracije oružja, kao i bez dokumenata koja su već jednom priložena. Opravdano je samo prilaganje lekarskog uverenja. Ali bez obzira na to, preporučujemo, još jednom, da produženje roka treba iskoristiti i obaviti preregistraciju!

Generalni sekretar NAOS
Duško ILIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još